Томбола на Киндерланд

reklamafacebookОфициални правила

Томбола на Kinderland

I. Организатор на томболата:

1. Томболата на Kinderland (наричана по-долу „Томболата“) се организира от „ЕМ-2“ ЕООД, ЕИК 103582998, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Неофит Рилски 18 („Организатор“), съвместно с ИВАЛЕНА ЕООД, ЕИК 148101768, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Константин Иречек 4 („Организатор“);

1.1. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/, както и на интернет адрес www.kinderland.bg

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/, както и на интернет адрес www.kinderland.bg.

 

II. Територия и период на провеждане на Томболата:

2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Томболата стартира на 04.12.2017г. и ще продължи до 24.12.2017 г

 

 III. Право на участие и механизъм на томболата:

3. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, направило покупка във верига магазини Киндерлан, независимо от стойността й, в периода 04.12.2017г – 24.12.2017г.
3.1. При направена покупка, независимо от стойността , клиентът получава 1 /един/ бр. Kinderland талон за участие в томболата;

3.2. Право на участие има всяко лице, попълнило коректно Kinderland талон със следната информация:

– три имена;

– номер карта Kinderland Club /в случай че има такава/;

– номер на касовия бон;

– телефон за връзка;

– електронна поща (имейл);

– магазин, от който е направена покупката.

3.3.  Всеки участник следва да е пуснал коректно попълнен Kinderland талон в специално обозначените урни, поставени до касова зона в магазини Kinderland.

3.4 Всеки участник в томболата, задължително следва да съхрани касовия бон  за направената покупка и да го представи при получаване на наградата. Ако изтегленият в томболата печеливш участник не представи оригиналния касов бон от своята покупка от магазин Kinderland в периода на Томболата, той губи правото да се възползва от спечелената награда.

3.5. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Томболата, в случай че са изпълнени условията по-горе

3.6. Всеки клиент, направил онлайн поръчка на www.kinderland.bg автоматично получава право на участие в Томболата.

3.7. В играта нямат право да участват служители на „ЕМ-2“ ЕООД, „ИВАЛЕНА“ ЕООД, както и техни роднини по права линия. Всяко установено нарушение води до дисквалифициране на участника.

 

IV. Награди. Теглене и получаване на наградите

4.1. Награди: 1 награди по 1000 лева; 3 награди по 500 лева; 350 награди по 10 лева.

4.2. Паричните награди се дават под формата на ваучери –  на хартиен носител и/или пластики със заредена сума. Валидност – 30 календарни дни от датата на тяхното връчване.

4.3. Не се допуска размяна на ваучерите срещу паричната им равностойност. При покупка с ваучер не се връща ресто, но притежателят му може да доплати в брой закупеното над стойността на ваучера.

4.4. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от раздел III в присъствието на специално съдадена за целта комисия, осигуряваща шанс за Награда на всички участници.

4.5. Спечелилите участници ще бъдат изтеглени в магазин Киндерланд – гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 186 – МОЛ Варна на 8.01.2018г. /Понеделник/ и обявени на Facebook страницата  www.facebook.com/kinderland.bg/ на 09.01.2018г. до 24:00 часа (българско време).

4.6. За получаване на Наградата с печелившия участник ще бъде осъществен контакт в срок от 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на спечелилите участници чрез e-mail и кратко текстово съобщение /sms/.

4.7. Наградата се получава от упълномощено от организатора лице срещу представянето на документ за самоличност  и подписване на приемо-предавателен протокол от участника.

4.8. При получаване на награда с пазарна стойност над 30 лв., печелившият участник подписва в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда. В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на печелившия и следва да бъде декларирана пред НАП от родителя/настойника. Печелившият участник се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

4.9. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:

• ако Kinderland талона не е попълнен коректно /грешна или частично попълнена информация/;

•  ако не се яви да получи Наградата в срок до 1 седмица от датата на изпълнение на т. 4.6

4.10. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

4.11. В случай че участник не се яви за получаване на наградата, то тя ще бъде използвана в последващи томболи.

 

V. Отговорност

5.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка сТомболата. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

5.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора.

5.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 

VI. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Томболата, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Томболата се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Томболата, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

6.4. С включването в Томболата, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/ с цел посочване на лицето като спечелило.

6.5. С включването в Томболата, всеки участник приема в случай че спечели да бъде заснет и видеото да бъде публикувано в информационните канали на Верига магазини „Киндерланд“.

6.6. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника, както и участие в Томболата.

 

 VII. Изменение и допълнение на официалните правила на Томболата

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Томболата. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/ и на интернет адрес www.kinderland.bg.

 

 VIII. Предсрочно прекратяване на Томболата

Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/ и на интернет адрес www.kinderland.bg.

 

 IX. Други 

9.1. С включването си в Томболата, всеки участник в Томболата се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

9.2. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/kinderland.bg/, така и на имейл адрес office@kinderland.bg.

9.3. Тази Томболата не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея, участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

 

Талон за участие:

 Участвай в томболата на Киндерланд и спечели:

  • 1 награда по 1000 лева
  • 3 награди по 500 лева
  • 350 награди по 10 лева

Виж пълните условия на томболата на www.kinderland.bg

*Паричните награди се раздават под формата на ваучери.

Три имена:……………………………………………………………………………….Номер на карта Kinderland Club:……………………………………..

Номер на касовия бон:………………………………………………….

Tелефон за връзка:……………………………………………………..

E-Mail:……………………………………………………………………….

Магазин Киндерланд:…………………………………………………..

 

Оставете коментар!