Общи условия за фейсбук игра на Kinderland

5679216_110719-cc-ss-christmas-presents-generic-img

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „КОЛЕДЕН ПОДАРЪК“

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на Фейсбук играта „КОЛЕДЕН ПОДАРЪК“ е „ЕМ-2 “ЕООД, ЕИК 103582998, със седалище и адрес на управление в гр. ВАРНА, жк.Чайка бл.59.

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Верига магазини Kinderland сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 12.12 2019 г. до 20 декември 2019г включително.

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Верига магазини Kinderland – https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria

РАЗДЕЛ 4.

Механизъм и условия за участие в играта

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да хареса страницата на Верига магазини Kinderland – https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria .
След което трябва да сподели избраната от него снимка и да напише в коментар „подарък“ ,като отбележи приятелка.
След края на играта, на 21 декември ще бъде изтеглен късметлията, който ще спечели избраната от него рокля.

4.2. Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата.
Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие.
В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Верига магазини Киндерланд, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5.

Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградата, определена за спечелилият участник в Играта, е:

Рокля по избор от Kinderland

5.3.Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

РАЗДЕЛ 6.

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Определянето на печелившия ще бъде определено чрез жребий. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

6.2. След определяне на победителят се изтегля 1 (един) резервен печеливш, за да заместят предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият не потърси своята награда.

6.3. Печелившият участник от тегленето ще бъде обявен на 21 декември 2019г. на Фейсбук страницата на Верига магазини Kinderland –  https://www.facebook.com/kinderlandbulgaria

6.4. На 21.12.2019г. ние се свързваме с победителя от играта и доставяме наградата до наш магазин/адрес по избор.
 Ако спечелилият не потърси наградата до 23 декември включително, това се приема за отказ от нея. При тези условия тя ще бъдат предоставена на резервно изтеглен печеливш.

РАЗДЕЛ 7.

Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания „ЕМ-2“ ЕООД.
Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите.
Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

РАЗДЕЛ 8.

Други условия

8.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

Оставете коментар!